خاطرات و نکته ها

عمامۀ کوچک

عمامۀ کوچک

‏امام عمامۀ کوچک خوشبویی داشتند که در‏‎ ‎‏هنگام نماز از آن استفاده می کردند. من‏

‎ ‎‏یک روز ـ خیلی سال پیش تصمیم گرفتم آن را از امام بگیرم؛ چون چند‏‎ ‎‏سال با آن نماز خوانده بودند. گفتم آقا این را به من بدهید. گفتند:‏‎ ‎‏می خواهی چه کار کنی؟ گفتم: هیچی، من یکی دیگر برایتان می آورم. آن‏‎ ‎‏عمامه را به من دادند؛ بوی عطر خاصی دارد و من آن را تاکنون نزد خود‏‎ ‎‏نگهداری می کنم. علی رغم آنکه سالها پیش، آن را از امام دریافت کرده ام،‏‎ ‎‏ولی بوی عطر آن هم اکنون نیز به مشام می رسد. امام همیشه هنگام نماز به‏‎ ‎‏آن عطر می زدند. یک بار به درخواست دوستان دانشجو آن را به دانشگاه‏‎ ‎‏بردم (سال 1359) که بسیار مورد استقبال آنان قرار گرفت.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 548