خاطرات و نکته ها

بفروشید و خرج جنگ کنید

بفروشید و خرج جنگ کنید

‏گاهی جعبه هایی بزرگ از کویت می آوردند،‏‎ ‎‏مثل جعبه های بزرگ کارد و چنگال. داخل‏‎ ‎‏جعبه از بالا تا پایین پر بود از گردنبندها،‏

‎ ‎‏طلاجات و جواهرات که توسط دوستداران امام از کشورهای عربی مانند‏‎ ‎‏دُبی و کویت و... به ایشان هدیه می شد و مال شخصی امام به حساب‏‎ ‎‏می آمد. روی جعبه ها نوشته بودند: نذر حضرت امام. البته، ایشان‏‎ ‎‏می توانستند به اهل خانه هبه کنند، هیچ مشکل شرعی پیش نمی آمد؛ ولی‏‎ ‎‏این کار را نمی پسندیدند و می گفتند: ببرید بفروشید و خرج جنگ بکنید؛‏‎ ‎‏در بخشش مال خودشان سخی بودند.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 551