فصل سوم: شخصیت امام خمینی (س)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

          فصل سوم: شخصیت امام خمینی (س)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 69

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 70