فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان

حمله مردم تبریز به یکی از عاملین جنایت فیضیه

حمله مردم تبریز به یکی از عاملین جنایت فیضیه

‏همان طوری که پیش از این عرض کردم رژیم، علاوه بر مأموران رسمی خود، جمعی از‏‎ ‎‏اراذل و اوباش بعضی از شهرها از جمله تبریز را گردآوری و برای حمله به مدرسه فیضیه‏‎ ‎‏آماده کرده بود. از تبریز در حدود بیست نفر افراد فاسد و چاقوکش به سرکردگی فردی‏‎ ‎‏که به خاطر اظهار شاه دوستی و طرفداری از شاه معروف به شاه دوستی و گردن کلفتی‏‎ ‎‏بود انتخاب کرده بودند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 127