فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان

تجمع مردم مقابل منزل آقای خوانساری

تجمع مردم مقابل منزل آقای خوانساری

‏بعد از ملاقات آقای خوانساری با امام در زندان و قبل از اینکه ایشان به منزلش برسد‏‎ ‎‏به طوری که شنیده ام هزاران نفر از مردم تهران و جمع زیادی از مردم تبریز که در بازار‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 142
‏تهران مشغول کار بودند، مقابل منزل آقای خوانساری جمع شدند تا خبر سلامتی امام را‏‎ ‎‏بشنوند. وقتی ایشان آمد با حضور در جمع مردم و طی سخنانی خبر سلامتی امام را به‏‎ ‎‏مردم داد و فرمود: ایشان به شما سلام رساند و درخواست کرد که با حفظ آرامش‏‎ ‎‏بگذارید مراجع به کارشان ادامه دهند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 143