فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان

برگزاری جشن به مناسبت ورود امام

برگزاری جشن به مناسبت ورود امام

‏طلاب قم برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم بازگشت امام، به جمع آوری پول در بین‏‎ ‎‏خودشان پرداختند و با همین پولهای اندک، جشن مفصلی ترتیب دادند و با چراغانی‏‎ ‎‏کردن مدرسه فیضیه و نصب عکس بزرگی از امام در محل سخنرانی، آنجا را برای ورود‏‎ ‎‏امام و برگزاری جشن آماده کردند. در آن روز عده ای با این توجیه که ممکن است دوباره‏‎ ‎‏حادثه ای پدید بیاید می خواستند امام را از رفتن به فیضیه باز دارند که ایشان قبول نکرد و‏‎ ‎‏به مدرسه آمد و در جمع مردم و طلاب شرکت فرمود. جشن علما و طلاب قم در فیضیه‏‎ ‎‏حدود سه شبانه روز به طول انجامید و مردم ایران از تمام نقاط و شهرها برای شرکت در‏‎ ‎‏جشن و سرور آزادی امام و دست بوسی ایشان به قم آمدند و در جلسات فیضیه شرکت‏‎ ‎‏کردند. در پایان جلسه قطعنامه ای در ده ماده با حضور حضرت امام و مراجع دیگر از‏‎ ‎‏طرف فضلای قم خوانده شد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 146