فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان

اطلاع امام از تصویب لایحه

اطلاع امام از تصویب لایحه

‏نکته عجیب و جالب توجه اینجاست که امام با تمامی مخفی کاریهای دولت، دو ـ سه روز‏‎ ‎‏بعد از تصویب لایحه از مذاکرات مجلس در این باره مطلع گردید که این از نفوذ امام‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 157
‏حتی در بین مقامات رده بالای کشور حکایت می کرد. بعضی از مراجع مانند آقای‏‎ ‎‏شریعتمداری نیز افرادی را در سطوح بالای مدیریت کشور داشتند که اخبار و اطلاعات‏‎ ‎‏را به ایشان می رساندند و اصلاً اینطور نبود که همه افراد صاحب نفوذ و مقامات کشور‏‎ ‎‏طرفدار شاه و امریکا باشند بلکه تعدادی از آنها باطناً به مراجع علاقه داشتند و با اینها‏‎ ‎‏ارتباط برقرار می کردند و اخبار و اطلاعات را درحد توان خود و نیاز مراجع به آنها‏‎ ‎‏می دادند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 158