فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان

عکس العمل امام و سایر مراجع

عکس العمل امام و سایر مراجع

‏امام بعد از مطلع شدن از قضیه، موضوع را به این صورت که مسأله مهمی پیش آمده‏‎ ‎‏است به مراجع و مدرسین بزرگ حوزه علمیه قم خبر می دهد و خواستار تشکیل‏‎ ‎‏جلسه ای برای بررسی موضوع و اخذ تصمیم درباره آن می شود. طبق نقل بعضی از‏‎ ‎‏بزرگان این جلسه با حضور مراجع و جمعی از علمای بزرگ حوزه در منزل حاج آقا‏‎ ‎‏سیداحمد زنجانی برپا می شود. امام در آنجا قضیه را به طور مفصل بیان می کند و از‏‎ ‎‏مراجع می خواهد که با سخنرانی، اعتراضشان را بیان کنند؛ اما هیچ یک نمی پذیرند که‏‎ ‎‏امام ناراحت می شود و می گوید: اگر شما سخنرانی نکنید من خودم به تنهایی مطلب را‏‎ ‎‏اعلام خواهم کرد و جلسه را ترک می کند منتها بعد از سخنرانی امام که تأثیر عمیقی بر‏‎ ‎‏مردم گذاشت و به جهت اهمیت فوق العاده مطلب، آقای شریعتمداری نیز در همان روز‏‎ ‎‏در منزلش برای عده ای از طرفدارانش و جمعی که بعد از سخنرانی امام از منزل ایشان‏‎ ‎‏بیرون آمده و در سر راهشان به منزل آقای شریعتمداری رفته اند و به گفته حاضران در‏‎ ‎‏جلسه یک پنجم حضار مجلس امام هم نبودند سخنرانی می کند و مطلب را بیان می کند و‏‎ ‎‏باز مثل همیشه با دعوت از مردم برای حفظ خونسردی و آرامش از دولت می خواهد که‏‎ ‎‏در این باره توضیح بدهد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 158