فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام

حمله مأموران رژیم به بیت حضرت امام در سال 46

حمله مأموران رژیم به بیت حضرت امام در سال 46

‏بعد از تبعید حضرت امام و قبل از سکونت آقای پسندیده در منزل ایشان، مرحوم آقای‏‎ ‎‏اسلامی تربتی که از علمای وارسته حوزه علمیه قم بود به عنوان نماینده امام در آن منزل‏‎ ‎‏ساکن شده بود و ضمناً شهریه ایشان را هم تقسیم می کرد و چون رفت و آمد طلاب و‏‎ ‎‏فضلا به منزل امام برای گرفتن شهریه و کارهای دیگر خصوصاً بعد از دستگیری آقای‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 230
‏اشراقی خیلی زیاد بود، ساواک از تقسیم شهریه حضرت امام جلوگیری کرد؛ ولی‏‎ ‎‏دوستان امام برای اینکه به هر ترتیبی که شده شهریه امام تقسیم بشود از آقای آشتیانی که‏‎ ‎‏از علمای تهران بود اجازه گرفتند این وجوهاتی که به دفتر حضرت امام می رسد به نام‏‎ ‎‏ایشان بین طلبه ها پخش شود که ایشان هم پذیرفت و تعدادی از مقسمین شهریه امام نیز‏‎ ‎‏که جرأت بیشتری داشتند قبول کردند که به جای توزیع شهریه در منزل امام در منازل‏‎ ‎‏خودشان به این کار اقدام کنند. به هر حال با اینکه خود امام در ایران نبود ولی وجوهات‏‎ ‎‏زیادی به دفترش می رسید و شهریه خوبی از طرف ایشان داده می شد و در همان زمان‏‎ ‎‏با اینکه اقامه نماز جماعت را در منزل امام ممنوع کرده بودند ولی عده زیادی از طلاب‏‎ ‎‏بخصوص شبها در منزل ایشان می رفتند و نمازشان را به طور فرادی می خواندند و‏‎ ‎‏برمی گشتند. یادم می آید که بعد از تبعید آقای اسلامی در سال 46 مأموران رژیم به بیت‏‎ ‎‏امام ریختند و همه جا را زیر و رو کردند ولی چیزی به دست نیاوردند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 231