فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام

اقدام رژیم برای بازسازی مدرسه فیضیه

اقدام رژیم برای بازسازی مدرسه فیضیه

‏بعد از حمله مأموران رژیم به فیضیه و به بارآوردن آن فجایع، دستگاه پهلوی برای اینکه‏‎ ‎‏به نوعی این لکه ننگ را از دامان خودش پاک کند و خاطره آن عمل وحشیانه را از اذهان‏‎ ‎‏مردم بزداید و خودش را هماهنگ با حوزه و مراجع نشان دهد، در سال 45 یا 46 اعلام‏‎ ‎‏کرد می خواهد مدرسه فیضیه را بازسازی کند و این در حالی بود که پیش از آن مراجع‏‎ ‎‏بزرگ قم از مردم خواسته بودند برای تعمیر فیضیه به شماره حسابی که اعلام کرده اند‏‎ ‎‏پول واریز کنند ولی این کار به خاطر اوضاع سیاسی زمان و دستگیری امام و عده ای از‏‎ ‎‏علما متوقف شده بود. اما بعد از اعلام حکومت پهلوی برای مرمت فیضیه مرحوم آقای‏‎ ‎‏گلپایگانی و مرحوم آقای شریعتمداری پیشقدم شدند و دوباره آن شماره حساب را زنده‏‎ ‎‏کردند و با اقدام به بازسازی فیضیه مانع دخالت سازمان اوقاف از طرف دولت شدند.‏‎ ‎‏بعد از تعمیر مدرسه فیضیه که ضمن آن عکسهای بزرگ حضرت امام نیز در فیضیه نصب‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 233
‏شده بود، برداشته شد و حجره های مدرسه طبق شرایطی که مراجع معین کرده بودند به‏‎ ‎‏طلاب واگذار شد و این روال عادی تا سال 54 و واقعه 17 خرداد ادامه یافت ولی بعد از‏‎ ‎‏آن ماجرا دوباره درب فیضیه تا آستانه پیروزی انقلاب بسته شد.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 234

  • . جهت اطلاع از مواضع مراجع بویژه آیت الله گلپایگانی درباره بازسازی و تعمیر مدرسه فیضیه، ر.ک. به: آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی استان قم؛ پرونده آیت الله گلپایگانی.