فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام

ممنوعیت ذکر نام حضرت امام

ممنوعیت ذکر نام حضرت امام

‏دستگاه پهلوی چون نمی خواست حضرت امام مقلد و طرفداری در ایران داشته باشد‏‎ ‎‏حتی از بردن نام ایشان هم جلوگیری می کرد و هر کس اگر بی احتیاطی می کرد و علناً اسم‏‎ ‎‏امام را می برد و دستگاه مخوف امنیتی از آن مطلع می شد، بشدت با آن فرد برخورد‏‎ ‎‏می کرد و ما نمونه های فراوانی در میان علما و دیگران داشتیم که به خاطر بردن نام امام‏‎ ‎‏زندانی شده بودند و یا از آنها تعهد گرفته بودند که دیگر نام ایشان را نبرند از جمله یکی‏‎ ‎‏از وعاظ معروف تبریز به نام آقای انزابی (ره)‏‎[1]‎‏ که بعد از انقلاب سه دوره نماینده مردم‏‎ ‎‏تبریز در مجلس شورای اسلامی شد. به ایشان در بازداشتگاه گفته بودند اگر بار دیگر نام‏‎ ‎‏خمینی را ببری تبعید خواهی شد و با تهدید از او تعهد گرفته بودند که دیگر نام حضرت‏‎ ‎‏امام را نبرد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 253

  • . ایشان از شاگردان قدیمی حضرت امام و از مبارزان علمای تبریز بود که در سال 42 دستگیر و زندانی شده بود و در بهمن 1378 به رحمت ایزدی پیوست.