فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام

نظر جمعی از علمای قم درباره مرجعیت

نظر جمعی از علمای قم درباره مرجعیت

‏تعدادی از بزرگان حوزه هم دربارۀ تعیین مرجع سکوت کردند و نظرشان را به طور‏‎ ‎‏رسمی و علنی اعلام نکردند: یکی از آن علما مرحوم آقای سلطانی بود که من از نزدیک‏‎ ‎‏ایشان را می شناختم و کتاب ‏‏کفایه‏‏ را پیش ایشان خوانده بودم و یک ارتباط و علاقه‏‎ ‎‏دوجانبه بین ما وجود داشت؛ به همین خاطر وقتی به طور خصوصی نظرش را در مورد‏‎ ‎‏فرد اعلم در میان مجتهدین موجود پرسیدم با اینکه به حضرت امام هم خیلی علاقه‏‎ ‎‏داشت فرمود: من آقای خمینی، آقای خوانساری و آقای خویی را در یک سطح می بینم و‏‎ ‎‏تعیین اعلم از بین اینها برایم مشکل است. مرحوم آشیخ مرتضی حائری نیز نظرش را‏‎ ‎‏رسماً اعلام نکرد و ترجیح داد که سکوت اختیار کند ولی به طور خصوصی حضرت‏‎ ‎‏آیت الله آقای خوانساری را به عنوان اعلم معرفی می کرد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 255