فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام

موضع حوزه های مشهد و نجف

موضع حوزه های مشهد و نجف

‏باید خاطرنشان کنم که حوزه های علمیه دیگر مثل نجف و مشهد با اینکه در آن حوزه ها نیز‏‎ ‎‏مراجعی مانند حضرات آیات خویی و میلانی و طلاب و فضلای زیادی حضور داشتند ولی‏‎ ‎‏به آن صورتی که در قم با این قضیه برخورد شد آنها عکس العمل نشان ندادند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 272