فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام

واکنش روحانیت بعد از نفوذ منحرفان در سازمان

واکنش روحانیت بعد از نفوذ منحرفان در سازمان

‏بعد از اینکه سازمان تغییر موضعش را نسبت به اسلام علنی کرد، مخالفت از سوی‏‎ ‎‏روحانیت مبارز و انقلابی نیز با این سازمان آغاز شد. این مخالفتها آنقدر زیاد شد و‏‎ ‎‏سازمان را تحت فشار روانی قرار داد که جمعی از اعضای سازمان که در زندان به سر‏‎ ‎‏می بردند اعلام کردند در مواضع ما تغییری ایجاد نشده و ما همچنان به اسلام پایبندیم و‏‎ ‎‏اعلام تغییر مواضع آن افراد به ما ربطی ندارد. مسعود رجوی در آن زمان جزء این دسته‏‎ ‎‏بود.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 284