فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام

عدم پیگیری قضیه بعد از پیروزی انقلاب

عدم پیگیری قضیه بعد از پیروزی انقلاب

‏به نظر من یک کوتاهی بزرگی که مسئولین قوه قضاییه ما در اوایل انقلاب کردند این بود‏‎ ‎‏که پرونده قتل مرحوم شمس آبادی را در دیوانعالی کشور مورد بررسی و دقت قرار‏‎ ‎‏ندادند با اینکه پرونده باز بود و شکایت خانواده آن مرحوم نیز به قوّت خودش باقی بود‏‎ ‎‏و ای کاش مسئولین در آن وقت اهتمام لازم را به کار می بستند تا وقایع پشت پرده و‏‎ ‎‏گناهکار بودن یا نبودن این افراد و نقش ساواک در این قضایا به خوبی روشن می شد ولی‏‎ ‎‏متأسفانه مسائل درست پیگیری نشد و سیدمهدی هاشمی در معاونت برون مرزی سپاه‏‎ ‎‏در بخش نهضتهای آزادیبخش به فعالیت پرداخت و تا حدود سال 62 به این کار ادامه داد‏‎ ‎‏و هنگامی که برکنار شد دوباره از طرف آقای منتظری به آن سمت گمارده شد و این‏‎ ‎‏مسئولیت تا هنگام بررسی پرونده فعالیتهای ایشان در نهضتها، ادامه پیدا کرد ولی در این‏‎ ‎‏زمان دیگر مسائل خیلی زیاد و فوق العاده پیچیده و به هم ریخته شده بود و امکان‏‎ ‎‏بررسی دقیق وجود نداشت در حالی که مصلحت این بود که این پرونده در همان اوایل‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 297
‏انقلاب در یکی از شعبه های دادگستری بدون جنجال و هیاهو رسیدگی شود بویژه که‏‎ ‎‏بعد از انقلاب و در سال 58 نیز قتلهایی که مرتبط با اینها بود مثل قتل مهندس بحرینیان و‏‎ ‎‏آقای حشمتی و فرزندش رخ داده بود و انگیزه لازم برای رسیدگی به این قتلها و پرونده‏‎ ‎‏سیدمهدی هاشمی وجود داشت اما متأسفانه مسأله ای که واقعاً نگران کننده است این‏‎ ‎‏است که از ابتدای پیروزی انقلاب مسئولین ما تصور می کردند و هنوز هم بر این باورند‏‎ ‎‏که اگر به تخلفات مسئولین و دست اندرکاران نظام و افراد معروف رسیدگی شود آبروی‏‎ ‎‏نظام در معرض خطر قرار می گیرد به همین خاطر در موارد زیادی از جمله همین مورد از‏‎ ‎‏تحقیق و بررسی پیرامون تخلف بعضی از مسئولین صرفنظر کرده اند که خود موجب‏‎ ‎‏صدمات و زیانهایی شده است در حالی که به نظر من رسیدگی دقیق و علنی به تخلفات‏‎ ‎‏مدیران و مسئولان، مایه قوّت و ثبات بیشتر نظام می شود البته درخصوص قتل مهندس‏‎ ‎‏بحرینیان و آقای حشمتی که رئیس کمیته بود، آیت الله مهدوی کنی که در آن مقطع‏‎ ‎‏مسئولیت کمیته های انقلاب را برعهده داشت برای بررسی ماجرا به اصفهان رفت منتها‏‎ ‎‏سپاه اصفهان که ظاهراً تحت نفوذ سیدمهدی هاشمی قرار داشت با به راه انداختن‏‎ ‎‏تظاهرات علیه آقای مهدوی کنی مانع تحقیق و بررسی ایشان شد.‏

‏     من معتقدم ساواک در این قضیه همچون قضایای فراوان دیگر‏‎[1]‎‏ دست داشت و‏‎ ‎‏مجری اصلی جریانات بود اگرچه به دست افراد مذکور قتل را اجرا کرده باشد و دلیلش‏‎ ‎‏هم همین است که از این افراد متهم به خوبی بهره برداری کرد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 298

  • . از جمله واقعه آتش زدن سینما رکس آبادان که بعداً به طور مفصل به آن می پردازیم.