فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام

واکنش امام در قبال این قضیه

واکنش امام در قبال این قضیه

‏بعد از دستگیری این طلاب هم باز فعالیت ما برای واداشتن آقایان برای اقدام عملی به‏‎ ‎‏نتیجه چندانی نرسید البته بعضی گفتند که ما به شهربانی قم تلفن می کنیم و عده ای هم‏‎ ‎‏ادعا کردند که ما تلفن کردیم ولی آنها گفتند: این قضیه به ما مربوط نیست چون از تهران‏‎ ‎‏آمدند و اینها را بردند. من در ادامه فعالیتم خدمت آقای پسندیده رفتم و از ایشان‏‎ ‎‏خواستم که با امام صحبت بکند تا با حمایت امام از اینها، دستگاه نتواند به عنوان عده ای‏‎ ‎‏کمونیست اینها را به جوخه اعدام بسپرد حالا اگر مدتی هم در زندان به سر ببرند‏‎ ‎‏مسأله ای نیست که به همین مقدار هم بعضی از مراجع حاضر نشدند کاری بکنند و اعلام‏‎ ‎‏کنند که اینها طلبه های مؤمن و انقلابی حوزه هستند و کمونیست نیستند؛‏‎[1]‎‏ اما امام‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 322
‏اعلامیه بلندبالایی صادر فرمود و از 17 خرداد 54 به عنوان یکی از ایام الله و یک روز‏‎ ‎‏جهادی و تبلیغی یاد کرد و از آن بچه ها به عنوان طلاب و فضلا تجلیل کرد. امام در آن‏‎ ‎‏اعلامیه عنایت ویژه داشت که روی طلبه، مسلمان و مؤمن بودن این جوانان انقلابی تأکید‏‎ ‎‏کند. تأیید حرکت انقلابی این طلاب جوان توسط امام دست ساواک را برای اقدام‏‎ ‎‏جنایتکارانه ای که احتمالش زیاد بود بست و نقشه آنها را برای مرعوب ساختن روحانیت‏‎ ‎‏و زهر چشم گرفتن از آنها برهم زد زیرا که رژیم نتوانست کاری صورت بدهد بلکه‏‎ ‎‏عده ای از اینها را که نقش کمتری داشتند بعد از یک هفته آزاد کرد. بعضیها را نیز بعد از‏‎ ‎‏یکی ـ دو ماه آزاد نمود البته عده زیادی را هم که نقش بیشتری در هدایت طلبه های دیگر‏‎ ‎‏و تنظیم اعلامیه ها و شعارها داشتند و یا فعالیتهای سیاسی قبلی شان توسط بعضی از‏‎ ‎‏همین بچه ها زیر شکنجه لو رفته بود سخت مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار داد و مدت‏‎ ‎‏مدیدی در زندان نگه داشت که حتی بعضی از آنها مانند اخوی بنده تا زمان اوج گرفتن‏‎ ‎‏انقلاب در زندان ماندند و در اواسط سال 57 آزاد شدند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 323

  • . آقایان در اطلاعیه هایی که در این زمینه صادر کرده اند همه اشاره به محصلین علوم دینی دو مدرسه دارند، جهت اطلاع بیشتر ر.ک. به: حماسه 17 خرداد 1354؛ ص 227 ـ 229.