فصل هشتم: حسینیه ارشاد و برنامه های آن

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

          فصل هشتم: حسینیه ارشاد و برنامه های آن

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 331

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 332