فصل نهم: جرقه انقلاب

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

          فصل نهم: جرقه انقلاب

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 361

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 362