فصل نهم: جرقه انقلاب

برپایی مراسم چهلم توسط جامعه مدرسین قم

برپایی مراسم چهلم توسط جامعه مدرسین قم

‏همان طوری که عرض کردم جامعه مدرسین فعالیت دوباره اش را چند روز بعد از رحلت‏‎ ‎‏فرزند امام آغاز کرد. البته مرحوم آیت الله شهید بهشتی و آیت الله مطهری بر تشکیل این‏‎ ‎‏جامعه تأکید داشتند و مؤثر بودند. اعضای این گروه در این مقطع خاص عبارت بودند از‏‎ ‎‏حضرات آیات و حجج اسلام آقایان طاهری خرم آبادی، مؤمن، ربانی املشی، یزدی،‏‎ ‎‏راستی، شرعی، خلخالی، صانعی، جوادی آملی، گیلانی و مشکینی البته بعضیها مانند‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 382
‏آیت الله منتظری و آیت الله ربانی شیرازی و سه ـ چهار نفر دیگر در زندان بودند. اولین‏‎ ‎‏اقدام رسمی جامعه مدرسین برگزاری مراسم چهلم حاج آقا مصطفی بود. قبل از‏‎ ‎‏برگزاری مراسم ختم، اعضای جامعه مدرسین جلسه ای گرفتند تا درباره چگونگی این‏‎ ‎‏مراسم به تبادل نظر بپردازند. ابتدا در مورد سخنران مجلس گفتگو به میان آمد و افرادی‏‎ ‎‏برای سخنرانی پیشنهاد شدند که خود آنها نپذیرفتند و در نهایت سه نفر از آقایان قبول‏‎ ‎‏کردند که در این مراسم سخنرانی کنند. یکی از آنها آقای محمدجواد حجتی کرمانی بود،‏‎ ‎‏دومی مرحوم آقای ربانی املشی و سومی آقای خلخالی بود. در این مراسم که همه‏‎ ‎‏مراجع بزرگ قم شرکت کرده بودند، ابتدا آقای حجتی کرمانی سخنرانی جالبی کرد و‏‎ ‎‏سپس آقای خلخالی در حدود نیم ساعت سخنرانی بسیار تند و انقلابی ایراد کرد. ایشان‏‎ ‎‏با محور قرار دادن آیه شریفه ‏اذهب الی فرعون انه طغی‏ به ویژگیهای حکومت فرعون و‏‎ ‎‏قیاس کردن آن با رژیم پهلوی پرداخت. سخنرانی ایشان که خیلی حماسی و داغ بود و با‏‎ ‎‏صدای بلند و رسای ایشان اظهار می شد، مورد توجه فراوان مردم قرار گرفت. سخنران‏‎ ‎‏بعدی آقای ربانی املشی بود. وی اگرچه خیلی تند و با هیجان سخنرانی اش را آغاز نمود‏‎ ‎‏ولی پس از چند دقیقه از مردم عذرخواهی کرد و گفت: چون احساسات بر من غلبه کرده‏‎ ‎‏بیش از این نمی توانم به سخنرانی ادامه بدهم.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 383

  • . این مراسم را گزارشگر ساواک عیناً نقل کرده است و اشتباهاً محمد جواد حجتی کرمانی را علی مجتبی کرمانی نوشته است. ر.ک. به: انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک؛ کتاب اول، ص 186.