فصل نهم: جرقه انقلاب

ادامه فعالیتهای مبارزاتی بازاریهای قم بعد از رحلت حاج آقا مصطفی

ادامه فعالیتهای مبارزاتی بازاریهای قم بعد از رحلت حاج آقا مصطفی

‏جمعی از بازاریان قم بعد از رحلت حاج آقا مصطفی و مراسم ختم و بزرگداشت ایشان،‏‎ ‎‏جلساتی را در ایام محرم تحت عناوین گوناگون و در واقع برای انسجام بخشیدن به‏‎ ‎‏فعالیتها و مبارزات و پخش اطلاعیه ها و تنظیم راهپیماییها و تظاهرات و سخنرانیها ترتیب‏‎ ‎‏می دادند و گاهی از جناب آقای یزدی به عنوان یکی از اعضای جامعه مدرسین که‏‎ ‎‏شخصی انقلابی و سخنور و آشنا به مسائل تاریخی بخصوص زندگی و قیام امام‏‎ ‎‏حسین (ع) بود، برای سخنرانی دعوت می کردند و گاهی نیز از جناب آقای خلج که یکی‏‎ ‎‏از فضلای انقلابی و از سخنرانان معروف قم بود، استفاده می کردند. این جلسات معمولاً‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 388
‏در منازل تعدادی از همین بازاریها مثل آقای موحدی قمی و آقای شجاعی فر برگزار‏‎ ‎‏می شد. گفتنی است که در همان ایام، شبها در منزل آقای یزدی هم مجلس روضه خوانی‏‎ ‎‏برپا می شد و گاهی من هم شرکت می کردم و شب هجدهم دی ماه که بعد از سخنرانی‏‎ ‎‏آقای خلج از منزل آقای یزدی بیرون می آمدیم یکی از دوستان روزنامه ‏‏اطلاعات‏‏ را که آن‏‎ ‎‏مقاله موهن را منتشر کرده بود آورد و به ما نشان داد. به هر جهت از اول آقای یزدی با‏‎ ‎‏بازاریها و عده ای از مردم قم ارتباط تنگاتنگی داشت و این رابطه تا آستانه پیروزی‏‎ ‎‏انقلاب تداوم داشت و بعد از پیروزی انقلاب نیز جناب آقای یزدی با کمک همان‏‎ ‎‏دوستان ستاد کمیته انقلاب قم را تشکیل و اداره می کرد. البته با کمک دیگران مانند‏‎ ‎‏حضرات آقایان شهید قدوسی، ربانی املشی، طاهری خرم آبادی و مؤمن.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 389