فصل دهم:عوامل شتابزای انقلاب اسلامی

واکنش رادیوهای بیگانه

واکنش رادیوهای بیگانه

‏در قبال حادثۀ تبریز، رادیوهای بیگانه هم واکنش نشان دادند. رادیو بی.بی.سی، فرانسه،‏‎ ‎‏باکو و مونت کارلو، اخبار قیام تبریز را به سراسر جهان مخابره می کردند. رادیوی باکو‏‎ ‎‏اخبار دقیقی را به زبان ترکی پخش می کرد و رادیوی مونت کارلو هم اخبارش صحیح و‏‎ ‎‏دقیق بود.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 416