فصل دهم: عوامل شتابزای انقلاب اسلامی

علت نخست وزیر شدن بختیار

علت نخست وزیر شدن بختیار

‏با اینکه رژیم پهلوی در آستانه سقوط قرار گرفته بود و در واقع آخرین نفسهایش را‏‎ ‎‏می کشید و حتی خوش بین ترین افراد هم کار رژیم را پایان یافته تلقی می کردند، با این‏‎ ‎‏حال شاهپور بختیار پذیرفت که سکان کشتی در حال غرق شدن سلسله پهلوی را در‏‎ ‎‏دست بگیرد.‏‎[1]‎‏ علت این امر به نظر بنده به خصلتهای روانی و بعضی از تصورات خام‏‎ ‎‏بختیار برمی گشت. وی که اصالتاً از ایلات بختیاری به شمار می رفت و در ضمن غرور‏‎ ‎‏مخصوص بختیاری را نیز یدک می کشید تصور می کرد که در صورت نخست وزیر شدن‏‎ ‎‏از پشتیبانی کامل ایل قدرتمند بختیاری برخوردار می شود و به جهت سابقه‏‎ ‎‏ملی گرایی اش گمان می کرد که از سوی ملی گراها نیز مورد حمایت قرار خواهد گرفت و‏‎ ‎‏یا لااقل با وی مخالفت نخواهند کرد و این می توانست موفقیت وی را تا حدود زیادی‏‎ ‎‏تضمین کند و شاید به همین جهت بود که بختیار در اولین نطقهایش بعد از نخست وزیری‏‎ ‎‏با غرور خاصی خودش را مرغ طوفان و تعابیری از این دست معرفی می نمود. ولی ارکان‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 476
‏رژیم پهلوی پوسیده تر از آن بود که فردی مثل بختیار که بدرستی از سوی مردم نوکر‏‎ ‎‏بی اختیار قلمداد می شد بتواند آن را ترمیم کرده و از فروریختن باز دارد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 477

  • . بختیار در 9 دی ماه 1357 از سوی شاه مأمور تشکیل کابینه شد.