فصل یازدهم: انقلاب در آستانه پیروزی

برنامه متحصنین در دانشگاه

برنامه متحصنین در دانشگاه

‏در طول شش روزی که علما در دانشگاه تحصن کرده بودند، برنامه عمومی آقایان اقامه‏‎ ‎‏نماز جماعت بود که با حضور گسترده مردم برگزار می شد و همچنین سخنرانی برای‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 494
‏حضار در مسجد دانشگاه بود که از جمله سخنرانان می توانم از شهید مطهری، شهید‏‎ ‎‏مفتح، شهید بهشتی، مرحوم آیت الله خسروشاهی و آیت الله مهدوی کنی نام ببرم. برنامه‏‎ ‎‏دیگر که مردم هم در آن نقش داشتند نقل اخبار و وقایعی بود که در شهر اتفاق افتاده بود؛‏‎ ‎‏در ضمن هر روز عده ای از مردم از شهرهای مختلف به مقابل دانشگاه می آمدند و‏‎ ‎‏حمایتشان را از متحصنین اعلام می کردند و بعد یکی از بزرگان می آمد و از مردم به خاطر‏‎ ‎‏حضور و حمایتشان تشکر می کرد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 495