فصل یازدهم: انقلاب در آستانه پیروزی

بعضی از وقایع روز 21 بهمن

بعضی از وقایع روز 21 بهمن

‏با شکست خوردن آخرین شگرد دولت بختیار و عقب نشینی ارتش که از درون پوسیده‏‎ ‎‏بود و کارآیی چندانی نمی توانست برای رژیم داشته باشد، حمله مردم به کلانتریها و‏‎ ‎‏مراکز نظامی و خلع سلاح این مراکز آغاز شد و بدون درگیری و مقاومت چشمگیری از‏‎ ‎‏سوی مأموران دولتی به پایان رسید. البته هنوز در گوشه و کنار، بعضی از نظامیهای‏‎ ‎‏لجوج، مقاومتهایی از خودشان نشان می دادند که به مرگشان منجر می گردید. عده ای از‏‎ ‎‏سرسپردگان رژیم هم که نه راه پس داشتند و نه راه پیش، اقدام به خودکشی می کردند که‏‎ ‎‏خبر دو نفرشان در آن روزها به ما رسید. روند خلع سلاح شهربانی و کلانتریهای قم به‏‎ ‎‏جهت برخورد معقول و منطقی فرماندهان این مراکز، بدون هیچ گونه درگیری و‏‎ ‎‏تیراندازی به طور مسالمت آمیز انجام گرفت.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 511