فصل اول: ابعاد شخصیت امام

سالها زحمت می خواهد

سالها زحمت می خواهد

‏من قاصرم از اینکه راجع به تحولاتی که حاصل شده برای جوانهای ما، حاصل‏‎ ‎‏شده است برای ملت ما، بتوانم بگویم که چه جور حاصل شده است، چه تحول بزرگی‏

کتابامام به روایت امامصفحه 7
‏است، این چه روحی است که اینها پیدا کرده اند، چطور شده است که یکدفعه این جهش‏‎ ‎‏پیدا شد. سالها زحمت می خواهد تا به آستانۀ این امر برسد، چه شد که اینها این طور‏‎ ‎‏سریع راه را طی کردند؟ این جز اینکه انسان بگوید یک عنایت خاصی است از خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی که خدا این عنایت را به اینها کرده است. آنها فداکاری می کنند و او عنایت‏‎ ‎‏می کند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابامام به روایت امامصفحه 8

  • )) همان؛ ج 19، ص 226.