فصل اول: ابعاد شخصیت امام

احب الصالحین و لست منهم

احب الصالحین و لست منهم 

‏این سرگشتۀ وادی حیرت و جهالت و بسته به تعلّقات إنّیّت و أنانیّت و سرگرم بادۀ خودی‏

کتابامام به روایت امامصفحه 20
‏و خودپرستی و بی خبر از مقامات معنویّه و ملک هستی، ارادت خالص کردم که برخی از‏‎ ‎‏مقامات روحیّۀ اولیای عظام را در این سلوک روحانی و معراج ایمانیِ عرفانی به رشتۀ‏‎ ‎‏تحریر درآورم. و من خود گرچه از همۀ مدارج و معارج به لفظ و ترکیبات آن قناعت کردم‏‎ ‎‏و به حلیۀ هیچ یک از مقامات خُلقیّه و روحیّۀ اهل قلوب زینت نیافتم، ولی به مقتضای‏‎ ‎‏آنکه اُحِبُّ الصّالِحینَ وَ لَسْتُ مِنْهُم‏‎[1]‎‏ از ذکر محبوب این اوراق را مزیّن می کنم، شاید‏‎ ‎‏این تذکّر بی مغز و صورت بی معنی مشفوع‏‎[2]‎‏ با اظهار عجز و نیاز شده گوشۀ چشمی از‏‎ ‎‏ارباب نظر و اولیای کُمّل علیهم السلام بر این گرفتار آمال و امانیّ باز شود، و جبر نقصان‏‎ ‎‏در بقیۀ عمر گردد.‏‎[3]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابامام به روایت امامصفحه 21

  • اُحِبُّ الصالِحینَ وَ لَسْتُ مِنْهُمْ / لَعَلَ الله یَرْزُقُنیِ الصَّلاٰحٰا. )صالحان را دوست می دارم و خود از آنان نیستم. امید آنکه خدا صلاح روزیم سازد(.
  • همراه.
  • )) سرالصلوة؛ ص 1ـ2.