فصل اول: ابعاد شخصیت امام

من هم طلبه ای هستم مثل سایر آقایان

من هم طلبه ای هستم مثل سایر آقایان 

‏باید همۀ ایران را اینها تفتیش بکنند، باید همۀ ایران را اینها بگردند.‏

‏     تمام اینها با تحریک خود ایشان است، نه تحریک من. من یک طلبه ای هستم که مثل‏‎ ‎‏سایر آقایان طلاب، مثل سایر آقایان شهرها، من هم یک ناله ای می کنم از دست این.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابامام به روایت امامصفحه 29

  • )) صحیفه امام؛ ج 3، ص 390ـ391.