فصل اول: ابعاد شخصیت امام

ساده زیستی

ساده زیستی

‎ ‎

کتابامام به روایت امامصفحه 49