فصل اول: ابعاد شخصیت امام

ما هم تعهداتی داریم نسبت به اسلام و ملت

ما هم تعهداتی داریم نسبت به اسلام و ملت 

‏رئیس اطلاعاتشان آمد پیش من و راجع به اینکه: شما خوب است ایران را مسلح نکنید،‏‎ ‎‏خوب است فعالیت نکنید؛ ما تعهداتی داریم نسبت به دولت ایران، من گفتم که خوب،‏‎ ‎‏شما تعهداتی نسبت به دولت ایران دارید اما من نسبت به آن تعهدی ندارم؛ و ما هم‏‎ ‎‏تعهداتی خودمان داریم نسبت به اسلام و نسبت به ملت خودمان. ما به کار خودمان ادامه‏‎ ‎‏می دهیم، شما هم هر کاری می خواهید بکنید. گفت: آخر شما هر روز اعلامیه می دهید،‏‎ ‎‏هر روز یک نواری می فرستید و چه می کنید؛ این را کمش کنید. گفتم نه! من اعلامیه‏‎ ‎‏می دهم، نوار هم پر می کنم و می فرستم. منبر هم اگر رفتم صحبت می کنم. اینها چیزی‏‎ ‎‏است که من نمی توانم خلافش را بکنم.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابامام به روایت امامصفحه 56

  • )) همان؛ ج 3، ص 502.