فصل اول: ابعاد شخصیت امام

برایم مکان مطرح نبود

برایم مکان مطرح نبود 

‏سؤال: ‏‏[‏‏چطور شد که حکومت عراق شما را اخراج کرد؟‏‏]‏

‏جواب: عراق زیر فشار ایران می خواست از فعالیتهای سیاسی و الهی من جلوگیری نماید‏‎ ‎‏و من که برایم مکان مطرح نبود، برای اینکه بتوانم به کشورم خدمت کنم، آنجا را‏‎ ‎‏می بایست ترک می گفتم.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابامام به روایت امامصفحه 56

  • )) همان؛ ج 5، ص 399ـ400.