فصل اول: ابعاد شخصیت امام

تنها ضابطۀ توقف من انجام وظایف است

تنها ضابطۀ توقف من انجام وظایف است 

‏سؤال: ‏‏[‏‏تحت چه ضابطه ای آیت الله در پاریس زندگی می کنند؟ آیا نقشه دارند در پاریس‏‎ ‎‏بمانند؟ و اگر نه، به کجا خواهند رفت؟ ...‏

‏جواب: توقف من در فرانسه موقتی است. تنها ضابطۀ توقف من در هر کجا که باشد،‏‎ ‎‏امکان انجام وظایفم هست. ...‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابامام به روایت امامصفحه 61

  • )) همان؛ ج 4، ص 249.