فصل اول: ابعاد شخصیت امام

به آقایانی که ملاقات کردم عرض کردم

به آقایانی که ملاقات کردم عرض کردم 

‏این را من به همه آقایانی که ملاقات کردم عرض کردم که ماها همه مکلف هستیم؛ یعنی‏‎ ‎‏منِ طلبه که اینجا نشسته ام، آن آقا که آنجا نشسته است، شماها در هرجا هستید و در هر‏‎ ‎‏صورتی که هستید، تکلیف الآن دارید؛ یعنی تکلیف دارید که با این قیامی که ملت ایران‏‎ ‎‏الآن کرده است، با این اشتراک داشته باشید. ‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابامام به روایت امامصفحه 66

  • )) همان؛ ج 4، ص 105.