فصل دوم: امام و مردم

من آنچه که در طبق اخلاص دارم دعاست

من آنچه که در طبق اخلاص دارم دعاست

‏من متشکرم از شما که از راه دور، با زحمت تشریف آورده اید و در این مکان تنگ، با‏‎ ‎‏گرمی هوا، اینجا تشریف دارید. من آنچه که در طبق اخلاص دارم دعاست و آن مقداری‏‎ ‎‏که می توانم، توانایی دارم، خدمت به شماست.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابامام به روایت امامصفحه 85

  • )) همان؛ ص 120.