فصل دوم: امام و مردم

میل نداریم بچه کوچکها از بین بروند

میل نداریم بچه کوچکها از بین بروند

‏آنی که فایده دارد کلیدش دست خود «اعلیحضرت همایونی» است! هیچ کس نمی تواند.‏‎ ‎‏و آن این است که ایشان پا شود برود! ‏‏[‏‏خندۀ حضار‏‏]‏‏. کلید دست خودش است، اگر‏‎ ‎‏بخواهد آرامش پیدا بشود! ایشان دست زن و بچه اش را بگیرد برود از این مملکت،‏‎ ‎‏نجات بدهد خودش را؛ برای اینکه من خوف این را دارم که یک آشوبی بشود و بچه های‏‎ ‎‏کوچک را هم بکشند، و ما میل نداریم یک همچو چیزی، اینکه بچه کوچکها هم از بین‏‎ ‎‏بروند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابامام به روایت امامصفحه 95

  • )) همان؛ ج 4، ص 292.