فصل دوم: امام و مردم

محرومان

محرومان 

‎ ‎

کتابامام به روایت امامصفحه 107