فصل دوم: امام و مردم

ما مرهون طبقه مستمندان هستیم

ما مرهون طبقه مستمندان هستیم

‏تمام مسائل که واقع شد ما مرهون منتِ ـ بعد از خدای تبارک و تعالی ـ این ملت ایران، و‏‎ ‎‏خصوصاً طبقۀ مستمندان، نه طبقۀ اشراف و اعیان و بالادستها، ما مرهون آنها هستیم.‏‎ ‎‏آنهایی که زن و مرد، صغیر و کبیر، در هر وقت که اقتضا می کرد در خیابانها می ریختند و‏‎ ‎‏هیچ در مقابل مسلسلها ابا نداشتند؛ سینه ها را باز می کردند و می گفتند: بزن. باید بگویم‏‎ ‎‏که گوشت و خون غلبه کرد بر تانک و مسلسل. و این قدرت خدای تبارک و تعالی بود.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابامام به روایت امامصفحه 107

  • )) همان؛ ج 6، ص 228.