فصل دوم: امام و مردم

از وضع شما ابتهاج دارم

از وضع شما ابتهاج دارم

‏ما این منظره ها را که می بینیم و این عزمهای راسخ و تصمیمهای جزم که در شما جوانان‏

کتابامام به روایت امامصفحه 118
‏می بینم، از وضع شما هم ابتهاج‏‎[1]‎‏ دارم و هم متأثرم. ابتهاج به اینکه یک ملتی آن طور‏‎ ‎‏متحول شده است که در راه خدا همه چیز خودش را ایثار می کند و با آغوش باز دنبال‏‎ ‎‏مرگ می رود. ...‏

‏     و تأثر برای اینکه این جوانهای عزیز ما که باید برای ملت ما خدمت کنند و برای‏‎ ‎‏اسلام خدمت کنند، به دست اشرار یا شهید شدند و یا معلول؛ این موجب تأثر بسیار‏‎ ‎‏است.‏‎[2]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابامام به روایت امامصفحه 119

  • ابتهاج: شاد شدن، شادی، شادمانی.
  • )) صحیفه امام؛ ج 13، ص 440.