فصل دوم: امام و مردم

از خودم خجالت می کشم

از خودم خجالت می کشم

‏ومن هر وقت که چهرۀ اینهایی که دارند رو به جبهه ها می روند ملاحظه می کنم واقعاً از‏‎ ‎‏خودم خجالت می کشم که اینها به چه مقامی رسیده اند، به چه پایه ای از عرفان، چه‏‎ ‎‏پایه ای از معرفت رسیده اند که این طور با هیجان، این طور برای خدا رو به جبهه ها‏‎ ‎‏می روند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابامام به روایت امامصفحه 120

  • )) همان؛ ج 20، ص 149.