فصل دوم: امام و مردم

افتخارم این است که خود بسیجی ام

افتخارم این است که خود بسیجی ام

‏من همواره به خلوص و صفای بسیجیان غبطه می خورم و از خدا می خواهم تا با‏‎ ‎‏بسیجیانم محشور گرداند، چرا که در این دنیا افتخارم این است که خود بسیجی ام.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابامام به روایت امامصفحه 123

  • )) همان؛ ج 21، ص 194.