فصل دوم: امام و مردم

دست یکایک شما را می بوسم

دست یکایک شما را می بوسم

‏من دست یکایک شما پیشگامان رهایی را می بوسم و می دانم که اگر مسئولین نظام‏‎ ‎‏اسلامی از شما غافل شوند، به آتش دوزخ الهی خواهند سوخت.‏‎[1]‎

*  *  *


کتابامام به روایت امامصفحه 127

‎ ‎

کتابامام به روایت امامصفحه 128

  • )) همان؛ ص 196.