فصل سوم: اصول رهبری

وابستگی به خانواده شاه جنایت نیست

وابستگی به خانواده شاه جنایت نیست

‏سؤال: ‏‏[‏‏دستور اینکه شاه را توسط عملیات کماندویی و یا چیزی شبیه عملیاتی که باعث‏‎ ‎‏دستگیری آیشمن در آرژانتین شد، به ایران باز گردانند، آیا فقط در مورد او اجرا خواهد‏‎ ‎‏شد و یا اینکه افراد خانواده اش را هم شامل می شود؟‏‏]‏

‏جواب: هر کدام که جرمی مرتکب شده باشند، گناهکار است. اگر اعضایی از فامیلش در‏‎ ‎‏هیچ جرمی شرکت نکرده، دلیلی نمی بینم برای محکومیتشان. وابستگی به خانوادۀ شاه‏‎ ‎‏که جنایت محسوب نمی شود. مثلاً پسرش ـ رضا ـ فکر نمی کنم که خود را آلودۀ جنایت‏‎ ‎‏کرده باشد. بنابراین ضدیتی با او ندارم و می تواند به ایران بازگردد؛ هر وقت که‏

کتابامام به روایت امامصفحه 162
‏می خواهد و مثل یک ایرانی معمولی زندگی کند، اگر می خواهد بیاید.‏‎[1]‎

‏ ‏

*  *  *

‎ ‎

کتابامام به روایت امامصفحه 163

  • )) طلیعه انقلاب اسلامی؛ ص 359 و 360. مصاحبه با اوریانا فالاچی.