فصل سوم: اصول رهبری

پیغام آوردند ما را سست کنند

پیغام آوردند ما را سست کنند

‏ما در فرانسه که بودیم یک نفر از اشخاصی که می گفتند که این از طبقۀ بالاست ـ چه بود،‏‎ ‎‏من نمی دانم ـ از آنها می آمدند زیاد. راجع به همین مردیکه‏‎[1]‎‏ هم می آمدند. گاهی هم از‏‎ ‎‏امریکا پیغام می آوردند. از رئیس جمهور امریکا پیغام می آوردند که ما را سست کنند. این‏‎ ‎‏در یک قضیه ای که آمده بود و حرفش را نقل کردند، گفته بود که یک قصه ای در چین‏‎ ‎‏واقع شد که سفارتخانه ما در خطر بود. ما راجع به افرادش هیچ ابداً نگرانی نداشتیم.‏‎ ‎‏افراد چیزی نیستند. راجع به مبلش ما نظر داشتیم. مبلهایش زیاد قیمت داشت.‏

‏     اینها یک همچو قماش مردمی هستند که مبلها را اهمیت می دهند، نه آدم ها را.‏‎[2]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابامام به روایت امامصفحه 194

  • شاه.
  • )) صحیفه امام؛ ج 11، ص 339ـ340.