فصل سوم: اصول رهبری

به ملت می گویم عزا بگیرند

به ملت می گویم عزا بگیرند

‏روزی که برای کشف حجاب بود. همین سالهای آخر ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ من در قم بودم ـ شاید همان‏‎ ‎‏سال آخری بود که 15 خرداد بعدش پیش آمد ـ من شنیدم که زنها می خواهند بروند سر‏‎ ‎‏قبر رضاشاه و راجع به همین قضیۀ کشف حجاب تظاهرات بکنند. رؤسای اداراتی که در‏‎ ‎‏قم بود، پیش من آمدند، گفتم که شما هر کدام به وزارتخانۀ خودتان اطلاع بدهید که اگر‏‎ ‎‏این کار را بکنید من به ملت می گویم که عزا بگیرند برای روزی که قتل عام کردید در‏‎ ‎‏مسجد گوهرشاد، اینها اطلاع دادند و از این منصرف شدند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابامام به روایت امامصفحه 205

  • )) همان؛ ج 13، ص 193.