فصل سوم: اصول رهبری

همیشه با روش های مسالمت آمیز مخالفت کرده ام

همیشه با روش های مسالمت آمیز مخالفت کرده ام

‏سؤال: ‏‏[‏‏باید دانست که تجربۀ مصدق به همه ثابت کرد که علل شکست را جستجو‏‎ ‎‏نمایند و نتیجتاً به گروههای مختلف سیاسی نشان داد که باید روش مبارزه را تغییر دهند.‏‎ ‎‏تقاضا داریم نتایجی را که از این تجربه گرفته اید بیان نمایید. آنچنان تجاربی که شما را در‏‎ ‎‏ایجاد اطمینان و رابطۀ محکم با ملت یاری نمود.‏‏]‏

‏جواب: من همیشه با روشهای مسالمت آمیز مخالفت کرده ام، شاه به هیچ وجه نمی تواند‏‎ ‎‏و نباید سلطنت کند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابامام به روایت امامصفحه 211

  • )) همان؛ ج 5، ص 237.