فصل سوم: اصول رهبری

مصلحت همه مسلمین و غیر مسلمین را می خواهم

مصلحت همه مسلمین و غیر مسلمین را می خواهم

‏چنانچه این مصلحت، که عبارت از این است که جوانهای گولخوردۀ ما برگردند به‏‎ ‎‏آغوش اسلام و ملت، اگر نبود این، خوب، تکلیف آنها زود معلوم می شد. ملت هم فریاد‏‎ ‎‏می زنند و از من می خواهند که تکلیف آنها را معین کنم. لکن من مصلحت همۀ مسلمین‏

کتابامام به روایت امامصفحه 232
‏را و غیر مسلمین را هم می خواهم، که اینها همه رها کنند این شرارتها را؛ و جوانها و‏‎ ‎‏دخترها و پسرهای عزیز ما گول اینها را نخورند. از دام اینها فرار کنند؛ و به آغوش اسلام‏‎ ‎‏برگردند، که اینها برای ملت نمی خواهند کار بکنند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابامام به روایت امامصفحه 233

  • )) همان؛ ص 489.