فصل پنجم: خاطرات

خدمت آمیرزا صادق آقا می رسیدیم

خدمت آمیرزا صادق آقا می رسیدیم

‏در زمان این مرد سیاهکوهی، در زمان این رضا خان قلدر نانجیب،... یک نهضت هم از‏‎ ‎‏آذربایجان شد: مرحوم آمیرزا صادق آقا، مرحوم انگجی، آنها هم نهضت کردند. آنها را‏‎ ‎‏هم گرفتند بردند. مدتها در تبعید بودند که مرحوم آمیرزا صادق آقا بعد از آن هم که گفتند‏‎ ‎‏که شما آزادید دیگر نرفت به آذربایجان؛ در صورتی که آذربایجان او را خیلی گرامی‏‎ ‎‏می داشتند، هیچ دیگر نرفت. در قم آمدند و تا آخر عمرشان در قم بودند و ما هم‏

کتابامام به روایت امامصفحه 266
‏خدمتشان می رسیدیم.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابامام به روایت امامصفحه 267

  • )) همان؛ ص 243ـ244.