فصل پنجم: خاطرات

جزء مخالفین یک الاغ را آورده بودند

جزء مخالفین یک الاغ را آورده بودند

‏باید چشم ها را باز کنیم واشخاص را مطالعه کنیم. این صورتی که مرا گاهی رنج می داد.‏‎ ‎‏آنها در صدد بودند رفراندم کنند ویا رفراندم قانون اساسی را تحریم کنند. سنخ‏‎ ‎‏رفراندم های دکتر مصدق که رفراندم اینطور بوده یک صندوق برای مخالف ویک‏‎ ‎‏صندوق برای موافق می گذاشتند وپای صندق مخالف، یک دسته از اشرار بودند وجزء‏‎ ‎‏مخالفین یک الاغ را آورده بودند که رأی بیندازد. چنین رفراندمی را شکل دادند و قانون‏‎ ‎‏اساسی را امریکائی درست کردند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

کتابامام به روایت امامصفحه 289

  • )) همان؛ ج 14، ص 498.