فصل ششم: توحید افعالی

فصل ششم: توحید افعالی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 فاعلیت حق تعالی

‏ فاعلیت خداوند نسبت به خیر و شرّ‏

‏ ظهور و تجلّی‏

‏ مراتب ظهور‏

‏ ربط حادث به قدیم‏

‏ غایت خلقت‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 761

کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 762