فالکلام یقع فی جهات‏

‏فالکلام یقع فی جهات :‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 9