انفال

انفال

[سؤال 5483]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3022

‏4. اگر مشاهده شود چیزی که جزء انفال است ـ مثل میوۀ درخت کوهی یا‏‎ ‎‏جنگلی  ـ در حال خراب شدن است، آیا می شود استفاده کرد؟‏

بسمه تعالی، با امکان تحصیل موافقت حاکم شرع به نظر او مانع ندارد.

[سؤال 5484]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 764

‏3. خرید و فروش جنگل ها چه صورت دارد و شرط در فروش آن چیست؟‏

بسمه تعالی، جایز نیست.

[سؤال 5485]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 764

‏4. جنگلی از طریق ارث به ولد رسیده و آن ولد اختیار کرد. در چه حدود آن را‏‎ ‎‏مالک است و اگر صاحب دام نباشد می تواند اجاره بدهد؟ مالک شدن جنگل در چه‏‎ ‎‏محدوده ای است؟ بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، جنگل های طبیعی را کسی مالک نیست و به ارث نمی رسد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 735